Bractwo ratowania dusz od potępienia wiecznego

LOGO DO NETU a

ZASADY
BRACTWA RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGO

 I.
Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego zwane dalej Bractwem jest wspólnotą wiernych, których  łączy duchowa więź tkwiąca w powszechnej misji Kościoła posłanego na cały świat i do wszystkich ludzi z ewangelicznym orędziem Bożego Miłosierdzia. Członków Bractwa łączy także poczucie odpowiedzialności za zbawienie bliźnich, którzy w godzinie śmierci toczą ostatnią walkę z pokusą odrzucenia łaski Bożego przebaczenia.
Członkowie Bractwa pragną poprzez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia świadczyć w duchu wiary pomoc umierającym, którzy wątpią w Boże Miłosierdzie i nie skorzystali z łaski sakramentu pokuty.
Bractwo podejmuje w Chrystusie zaszczytną misję jednania ludzi z Bogiem poprzez wypraszanie konającym ufności w Miłosierdzie Boże.

 II.
Działalność Bractwa jest aprobowana przez  Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Bractwo funkcjonuje w strukturach Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

 III.
Bractwo działa ma terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mogą się do niego włączyć także wierni z innych diecezji.

 IV.
Siedziba Bractwa znajduje się w Archidiecezji Przemyskiej (Kuria Metropolitalna w Przemyślu), adres do korespondencji podaje każdy aktualny moderator Bractwa.

 V.
Duchowość Bractwa czerpie inspirację z pism św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (Dzienniczek, 205;1015;1639;1698) i bł. Jana Pawła II, papieża (Encyklika o Bożym Miłosierdziu: Dives in misericordia) oraz innych wypowiedzi magisterium Kościoła.

 VI.
Dzieło Bractwa oddane jest w opiekę Matki Bożej Miłosierdzia. Patronami Bractwa są: św. Dobry Łotr, św. Faustyna i bł. Jan Paweł II. Świętem patronalnym Bractwa jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

 VII.
Bractwo posiada pieczęć, znak graficzny oraz odznakę z obrazem Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Łagiewnikach.

 VIII.
Bractwo szerzy orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Faustynę w jedności ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, szczególnie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 IX.
Cele Bractwa:
1.    Osobiste dążenie do świętości drogą zaufania Bogu  i świadczenia miłosierdzia względem bliźnich.
2.    Głoszenie orędzia o miłosierdziu Bożym poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.
3.    Wypraszanie  łaski nawrócenia dla konających w grzechach śmiertelnych oraz dla tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

X.
Członkowie Bractwa zobowiązani są do codziennego odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy za konających.

 XI.
W miarę możliwości członkowie Bractwa powinni:
1.    Często uczestniczyć w Eucharystii i co miesiąc przystępować do sakramentu pokuty.
2.    W ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym, prosząc o miłosierdzie Boże dla siebie oraz dla grzeszników i konających.
3.    Ofiarować trudy życia i cierpienie szczególnie w intencji nawrócenia tych, którzy umierają w grzechu ciężkim.
4.    Głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem.
5.    Praktykować  oraz rozpowszechniać  różne formy kultu Bożego Miłosierdzia: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i obchodzenie Święta Miłosierdzia Bożego.
6.    Poznawać coraz głębiej tajemnicę miłosierdzia Bożego poprzez lekturę i rozważanie Pisma Świętego  oraz literatury ascetycznej. Uczestniczyć w rekolekcjach i dniach skupienia, zwłaszcza organizowanych przez Bractwo.
7.    Rozwijać  w sobie postawę  całkowitego  zaufania  Bogu przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia i postawę miłosierdzia względem bliźnich.
8.    Realizować program formacyjny obowiązujący w Bractwie.
9.    Godnie reprezentować Bractwo w swoim środowisku.
10.Zgłaszać propozycje dotyczące działania Bractwa.
11.Włączać się w inicjatywy duszpasterskie podejmowane przez Bractwo.

 XII.
Członkowie Bractwa mają udział w dobrach duchowych, które  Pan Jezus Miłosierny obiecał wszystkim głoszącym Boże Miłosierdzie oraz tych, które wyprasza sama wspólnota Bractwa.

 XIII.
Niewywiązywanie się z obowiązków Bractwa nie jest sankcjonowane grzechem, natomiast powoduje utratę okazji do czynienia dobra oraz utratę udziału w dobrach duchowych Bractwa.

 XIV.
Członkiem Bractwa może być każda osoba ochrzczona, która pragnie realizować cele Bractwa i podejmować obowiązki ujęte w niniejszych zasadach. Przyjęcie w poczet członków Bractwa  następuje po wypełnieniu i złożeniu deklaracji poprzez wpisanie przez Moderatora do księgi Bractwa.

 XV.
Skreślenie z księgi Bractwa następuje na skutek rezygnacji zainteresowanego oraz, w przypadku poważnych uchybień moralnych członka, na skutek decyzji Moderatora poprzedzonej upomnieniem w obecności dwóch członków Bractwa.

 XVI.
Moderator Bractwa jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Odwołanie moderatora i niemianowanie następcy skutkuje cofnięciem aprobaty i rozwiązaniem Bractwa.

 XVII.
Moderator Bractwa:
1. Reprezentuje Bractwo.
2. Wpisuje nowych członków do księgi Bractwa.
3. Dba o formację członków Bractwa poprzez realizację niniejszych zasad.
4. Uczestniczy w spotkaniach wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.
5. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Bractwa.

 XVIII.
W razie potrzeby moderator może powołać parafialnych lub rejonowych Apostołów Miłosierdzia Bractwa dla usprawnienia działania na określonym terenie. Decyzję taką podejmuje po uzyskaniu zgody odpowiednio Księdza Proboszcza kandydata lub Księdza Dziekana odpowiedniego dekanatu.

 XIX.
Rejonowi i parafialni Apostołowie Miłosierdzia spotykają się co najmniej raz na kwartał w celu wspólnej modlitwy, formacji oraz omówienia aktualnych spraw Bractwa.

 XX.
Członkowie Bractwa mogą składać dobrowolne ofiary na realizację celów określonych w zasadach. Wysokość ofiar jest spisywana w księdze prowadzonej przez Moderatora, do której ma wgląd Rada Konsultacyjna Bractwa, składająca się z trzech osób, wybieranych przez Moderatora. Sprawozdanie z zarządzenia ofiarami przekazywane jest w rocznym sprawozdaniu składanym przez Moderatora wobec Rady Konsultacyjnej oraz w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu do 15 stycznia. W sprawach materialnych większej wagi decyzję podejmuje Moderator za zgodą Ekonoma Kurii Metropolitalnej.

 XXI.
Zmiany zasad Bractwa dokonuje Arcybiskup Metropolita Przemyski na wniosek Moderatora Bractwa.

Kontakt: Ks. Jakub Kruczek   e-mail : bractwo@przemyska.pl