Mały katechizm

Znak krzyża
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
In nomine Patris, et Filii, * et Spiritus Sancti. Amen
Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Pater noster, qui es in caelis, * sanctificetur nomen tuum, * adveniat regnum tuum * fiat voluntas tua, * sicut in caelo et in terra. /
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie * et dimitte nobis
debita nostra, * sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, * et ne nos inducas in tentationem, * sed libera nos a malo. Amen.
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave Maria, gratia plena, * Dominus tecum: * benedicta Tu in mulieribus, * et benedic­tus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, * ora pro nobis peccatoribus, * nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego.
Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Uwielbienie Trójcy Świętej
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spirutui Sancto./ Sicut erat in principio, * et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen.
Modlitwa za zmarłych
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Akty wiary, nadziei, miłości i żalu
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.
Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Przykazania kościelne
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.
Warunki dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Trzy cnoty boskie
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.
Cztery cnoty główne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.
Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.
Uczynki miłosierne wobec duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierne wobec ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.
Owoce Ducha Świętego
Miłość,
Radość,
Pokój,
Cierpliwość,
Łaskawość,
Dobroć,
Uprzejmość,
Cichość,
Wierność,
Skromność,
Wstrzemięźliwość,
Czystość.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.
Grzechy cudze
1.Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.
Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.
Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.
Osiem błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Imiona Dwunastu Apostołów
1. Szymon Piotr.  2. Andrzej.  3. Jakub syn Zebedeusza.  4. Jan.  5. Filip.  6. Bartłomiej.  7. Tomasz.  8. Mateusz.  9. Jakub syn Alfeusza.  10. Tadeusz.  11. Szymon Gorliwy.  12. Judasz Iskariota (po jego śmierci Maciej)
Imiona Ewangelistów i ich symbole
1.
Mateusz – anioł.   2. Marek – lew.   3. Łukasz – wół.    4. Jan – orzeł

Pozdrowienia chrześcijańskie

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Na wieki wieków. Amen.
 2. Szczęść Boże!
  Szczęść Boże!
 3. Króluj nam Chryste!
  Zawsze i wszędzie!

Dobre rady

 • Przechodząc obok kościoła katolickiego, mijając krzyż przydrożny lub figurę, zdejmij czapkę z głowy (chłopcy) lub przeżegnaj się (dziewczynki)
 • Wchodząc do Kościoła, przeżegnaj się wodą święconą, mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 • Wewnątrz kościoła klęknij na dwa kolana, pochyl głowę lekko i pozdrów Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • Spotykając kapłana, niosącego Najświętszy Sakrament do chorego, uklęknij i mów: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • Idąc koło cmentarza lub spotykając na ulicy orszak pogrzebowy, mów cicho: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
 • Słysząc dzwony w południe, czy wieczorem odmów: „Anioł Pański”.
 • Spotykając krewnych, znajomych czy przyjaciół, którzy są katolikami lub odwiedzając ich w mieszkaniu, przywitaj się z nimi staropolskim pozdrowieniem:
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus lub Szczęść Boże.
  A wychodząc, pożegnaj się mówiąc:
  Zostańcie z Bogiem lub Szczęść Boże lub Niech Bóg prowadzi.
 • Spotykając kogoś przy pracy, mów: Szczęść Boże.
 • Spotykając księdza, siostrę zakonną mów: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus lub Szczęść Boże.
 • Staraj się zawsze nosić medalik.
 • Posiadaj na własność różaniec i książeczkę do nabożeństwa.
 • W czasie pokusy polecaj się Maryi:
  Matko moja najlepsza, dodaj mi sił, abym nie uległ pokusie!
  Maryjo, oddaję się Tobie, opiekuj się mną.

Złota reguła

 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12)