Zadania Akcji Katolickiej

O PARAFIALNYM ODDZIALE NA STRONIE GŁÓWNEJ: AKCJA KATOLICKA

logo-ak
Zadaniami Akcji Katolickiej są:
- formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna
- realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości
- rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne
- głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich – Jan Paweł II
- wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne
- współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła
- świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem
- przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła
- współpraca świeckich i duchownych
- świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej
- podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła
- angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego
- niweczyć bierność
- prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej
- wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach
- ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34)