Bieżące sprawy

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Ministranci i lektorzy troszczą się o strój godny świątyni (szczególnie w niedzielę i święta – odświętny strój), dbają o czystość swoich alb i komż.
 2. Ministranci i lektorzy przychodzą do kościoła odpowiednio wcześniej – 15 minut przed rozpoczęciem liturgii.
  Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie. Jest to też czas na ubranie się, na przygotowanie potrzebnych rzeczy, na przygotowanie czytań mszalnych.
 3. Ministranci i lektorzy przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi Panu. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię – to nie przyklęka w kąciku, ale udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu i tam się modli.
 4. Ministranci i lektorzy po zakończeniu Mszy św. pamiętają o dziękczynieniu.
 5. Ministranci i lektorzy czuwają nad stosownym zachowaniem i ciszą tak przy ołtarzu jak i w zakrystii.
 6. Ministranci i lektorzy aktywnie włączają się w liturgię, w modlitwę i śpiew, dbają o odpowiednią postawę, pobożnie składają ręce.
  Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do mechanicznego wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie” przeżywając święte tajemnice.
 7. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu – ma to być posługa, stąd mowa o „służeniu przy ołtarzu”. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 8. Ministranci i lektorzy swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu – nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 9. Ministranci pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 10. Ministranci i lektorzy zabiegają o częstą spowiedź i stan łaski uświęcającej. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 11. Ministranci i lektorzy swoją postawą i zachowaniem dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Są także wzorem postępowania dla rówieśników – tak w kościele jak i poza nim.

KOLĘDA

1. Tegoroczna Kolęda rozpoczyna się 2.01.2014 r. O wyjściu na kolędę decyduje ksiądz. W czwartek i piątek kolęda od 17.00 do 21.00. W sobotę (4.01.) od 9.00 do 15.00.
2. Na kolędę potrzebna będzie teczka, w której złożone będą specjalne książeczki dla każdej rodziny. Po przyjściu do domu ministranci przekazują rodzinie jedną książeczkę – zabierają książeczki od księdza.
3. Kto częściej będzie chodził po kolędzie:
a. ten, kto ma więcej punktów za służenie obowiązkowe i nadobowiązkowe
b. ten, kto ma większy staż ministrancki
c. ten, kto odpowiednio zachowywał się w zakrystii, przy ołtarzu, w szkole i w różnych środowiskach
4. Na kolędę przychodzimy na 16.00. Uczestniczymy we Mszy św. I czekamy cierpliwie na księdza.
5. Dzień przed kolędą przychodzimy na Mszę św., by potwierdzić ostatecznie swój udział w kolędzie.
6. W razie przeszkody (np. choroba, nagły wyjazd, brak zgody Rodziców) kontaktujemy się przynajmniej 24 godziny wcześniej z księdzem. Szukamy zastępcy. Chodzi o pełną odpowiedzialność w tym względzie.
7. Wcześniej przygotowujemy kilka kolęd i wykonujemy je po wejściu do domu.
8. Na kolędę ubieramy się w komżę. Po skończeniu kolędy komżę zabieramy do domu, by ją wyprać. W dni poza sobotą trzeba mieć ze sobą latarkę.
9. Na kolędzie zachowujemy się
godnie i kulturalnie. Nie pospieszamy księdza.
10. Zachowujemy całkowitą
dyskrecję, nie rozmawiamy ani w swoim domu czy w innych miejscach o spotkanych rodzinach na kolędzie. Nie rozmawiamy na temat ofiar zebranych z tytułu kolędy z innymi osobami. Jest to prywatna sprawa każdego z ministrantów czy lektorów.
11. Ministrant musi być
spostrzegawczy – w razie wątpliwości zapytać Księdza albo mieszkańców danego rejonu jak poprowadzić trasę kolędy.
12. W każdym domu zależy podziękować z
a ofiarę (Bóg zapłać).
13.
Powrót z kolędy do swojego domu tylko pod opieką Księdza albo Rodziców.
14.
Dobrze by było na kolędzie mieć przy sobie komórkę (nie bawić się nią).
15. Ze względu na bezpieczeństwo
należy być blisko mieszkania, w którym jest Ksiądz. Zachować zdrowy rozsądek.
16. Jak zachować się w czasie kolędy?
a. Najpierw pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”,
b. zaśpiewanie przygotowanej kolędy,
c. zapytanie mieszkańców czy przyjmą księdza,
d. wyjście po księdza.
e. Po powrocie należy wejść do mieszkania i uczestniczyć we wspólnej modlitwie w domu. Ksiądz:
Pokój temu domowi. Ministranci: I wszystkim jego mieszkańcom.
f. Po skończonej modlitwie wychodzimy do następnego domu.