Modlitwy do Ducha Świętego

DUCH ŚWIĘTY

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Przez dziewięć dni poprzedzających Uroczystość Zesłana Ducha Świętego czytaj Biblię i módl się do Ducha Świętego w nowennie.
Każdego dnia: 1. Odmów „Modlitwę wstępną” 2. Znajdź fragment Pisma Świętego przypadający na dany dzień, przeczytaj go uważnie, rozważ 3. Odmów modlitwę przypadającą na dany dzień. 4. Odmów „Modlitwę końcową” poprzedzoną „Ojcze nasz…”.
Możesz także poprzestać na swojej dłuższej osobistej, spontanicznej modlitwie opartej na przeczytanych fragmentach z Biblii.
Modlitwa wstępna:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: J 7,37-39
Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
W drugim dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Tt 3,5b-7
Módlmy się:  Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
W trzecim dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 12,13
Módlmy się:  Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
W czwartym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 2Kor 1,21-22
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
W piątym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Rz 8,26-27
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
W szóstym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Ga 5,13-25
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
W siódmym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 6,15-20
Módlmy się:  Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
W ósmym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 2,7-15
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
W dziewiątym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Dz 2,1-4
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Modlitwa na zakończenie
Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Osobista modlitwa błogosławionego Jana Pawła II do Ducha Świętego:
Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, rady, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Prze przyjście swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła. Amen.

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.