I Komunia św.

Informacje ogólne

Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324).
Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest dla dziecka dniem wyjątkowym.
Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest parafia zamieszkania dziecka. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywają się w parafii zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego Ks. Proboszcza.
Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a należą do naszej wspólnoty parafialnej powinny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu – na początku roku szkolnego.
W roku przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, oprócz spotkań z rodzicami, mają miejsce następujące wydarzenia: na początku roku szkolnego – rozdanie książeczek dla rodziców, 1 października – rozdanie Różańców, 8 grudnia – rozdanie medalików, 2 lutego – poświęcenie świec, na początku Wielkiego Postu – rozdanie książeczek do nabożeństwa.
Ostatnie dwa tygodnie przed uroczystością pierwszokomunijną są najbardziej bezpośrednim przygotowaniem do tej uroczystości – jest to czas poświęcony na próby przed Pierwszą Komunią Świętą.
W roku 2014 przygotowanie do pierwszej spowiedzi oraz przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w klasie II Szkoły Podstawowej. W 2015 roku, w związku ze zmianami programowymi, dzieci klasy II nie będą przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej – dzieci pójdą do I Komunii w III klasie.
W naszej parafii Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się zawsze w 3 niedzielę maja o godz. 10.30 – po uprzednim rocznym przygotowaniu. Do pierwszej spowiedzi (Sakrament Pokuty i Pojednania) dzieci, wraz z rodzicami, rodzeństwem, krewnymi, przystępują w sobotę poprzedzającą uroczystość.
Do Pierwszej Komunii świętej dzieci przystępują w białych strojach, które symbolizują czystość serc dzieci. Strój powinien być prosty, schludny i estetyczny. W ten sposób unika się niezdrowej konkurencji, kto ma najpiękniejszy czy najdroższy strój. Od kilku lat w naszej parafii ustalony jest jeden rodzaj stroju dla wszystkich dzieci, z rozróżnieniem na strój dla dziewcząt i chłopców. Wpływa to na właściwe uczestnictwo w Mszy świętej.
Prezenty nie mogą być dla dzieci miernikiem ważności uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Są najmniej istotnym elementem uroczystości pierwszokomunijnej. W tym duchu wychowujmy dzieci w ciągu całego przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy z taktem informować gości, aby ich prezenty były symboliczne. Prezenty powinny być tylko dodatkiem do święta w życiu dziecka, a nie pierwszym punktem uroczystości.
Po niedzieli przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się „Biały Tydzień” . Dzieci w strojach pierwszokomunijnych wraz z rodzicami przez tydzień – do niedzieli włącznie – codziennie uczestniczą we Mszy św. Każdy dzień „Białego Tygodnia” jest przeżywany w różnych intencjach.

Informacje dla Rodziców

Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.
W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
Dobrze by było, gdyby rodzice w domu razem z dzieckiem odmawiali codzienny pacierz oraz wdrażali dziecko w ducha modlitwy.
Wskazane jest, aby Rodzice na początku okresu przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii świętej przystąpili do spowiedzi i przystępowali w niedziele do Komunii św. W ten sposób poprzez własny przykład mogą pokazać dziecku wartość Eucharystii w naszym życiu.
W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Rodzice są odpowiedzialni za pomoc w przyswojeniu przez dziecko obowiązującego materiału z katechizmu i modlitw. Rodzice powinni też powtarzać z dzieckiem przyswojoną przez nie w szkole wiedzę katechizmową.
W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj). Każde dziecko powinno uczestniczyć w przynajmniej 5 razy. Rodzice powinni postarać się, by dziecko te zobowiązania wypełniło.
Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie – osobiście – poinformować Ks. Proboszcza parafii w której dziecko będzie przyjmować Pierwszą Komunię świętą.

Niezbędne dokumenty, które potrzebne są dla dziecka pierwszokomunijnego:
– metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
– zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Podstawa prawna
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.912, 913, 914
Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995- 2000, Przemyśl 2000, aneks 27

Rocznica Pierwszej Komunii świętej