Modlitwy do Matki Bożej

MARYJA

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś, Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś, Maryjo…
A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś, Maryjo…
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Królowo nieba
Królowo nieba, wesel się, alleluja
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja
Zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja
Módl się za nami do Boga, alleluja.
Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się: Boże, * któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, * Pana naszego Jezusa Chrystusa * świat uweselić raczył, * daj nam prosimy, * przez Matkę Jego Maryję Pannę * dostąpić radości życia wiecznego. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec święty
Tajemnice radosne:
(Odmawia się w poniedziałek i sobotę)
Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie.
Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Tajemnice światła:
(Odmawia się w czwartek)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne:
(Odmawia się we wtorek i piątek)
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Biczowanie Pana Jezusa.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Niesienie krzyża na Górę Kalwarię.
Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Tajemnice chwalebne:
(Odmawia się w środę i niedzielę)
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.
Ukoronowanie w niebie NMP.
O mój Jezu * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego, * zaprowadź wszystkie dusze do nieba * i dopomóż szczególnie tym, * którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego.
Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu.
Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.
Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom – szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.
Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.
Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.
Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy,
Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

Modlitwa Rzymska do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
O Matko Nieustającej Pomocy * z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty Obraz, * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie liczymy na swoje zasługi, * ani na swoje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. * Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój, umierając, * dał nam Ciebie za Matkę, * czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: * Nieustającą Wspomożycielką? * Ciebie więc, o Matko nasza, * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, * o Współodkupicielko * – błagamy najgoręcej, * abyś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, * których tak bardzo pragniemy * i tak bardzo potrzebujemy… (CHWILA CISZY…) * Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz * pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje Ręce, * abyś je nam rozdzielała. * Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusa * te łaski, o które w tej nowennie pokornie prosimy, * a my z radością wychwalać będziemy Twoje Miłosierdzie * przez całą wieczność. *Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia
Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego życia, moją radością i pełnią szczęścia.
Spraw:
– aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem,
– aby uczestnictwo we Mszy świętej rzeczywiście włączyło się w moje życie, w zbawczą ofiarę Chrystusa,
– aby słowa Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” – stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.
Naucz mnie Maryjo:
– nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie, ale dobre i pożyteczne dla mojej rodziny. Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce.
Wyzwól mnie:
– ze wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życia moim bliskim.
Matko, Ty wiesz, jak bardzo męczy mnie moja miłość i egoizm. Weź mnie w swoje ręce i spraw, by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen.