Małżeństwo

                                                                                DSCN2969

Miejsce zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Właściwym miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania jednego z narzeczonych. Zwyczajowo jest to parafia narzeczonej. Nie chodzi tu o zameldowanie, ale o zamieszkanie.
Jeżeli jest to inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych – należy uzyskać zgodę biskupa lub własnego proboszcza.

Czas zawierania Sakramentu Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji, gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w Adwencie czy w okresie Wielkiego Postu – to rzeczą bardzo wskazaną jest przestrzeganie zasad starego prawa o zabawach i hucznych weselach „w czasach zakazanych”; jest to głęboko zakorzeniony u nas zwyczaj, który posiada „moc prawa” obowiązującego.

Kto może być świadkiem na ślubie?

Obok świadka urzędowego (kapłana) wymagana jest – do ważności zawarcia Sakramentu Małżeństwa – obecność także dwóch nieurzędowych świadków nazywanych zwykłymi (KPK kan. 1108 § 1).
Ich nazwiska zapisuje się w Księdze zawieranych małżeństw, składają również podpisy w Protokole kanonicznego badania narzeczonych i w Zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa konkordatowego.
Świętość związku sakramentalnego, godziwość i wzgląd duszpasterski domaga się, aby świadkami ślubu były osoby dorosłe i o odpowiednich kwalifikacjach moralnych.
Funkcji tej nie mogą wypełniać dzieci, ludzie umysłowo chorzy i aktualnie nieprzytomni oraz osoby jednocześnie głuche i niewidome.

Formalności w biurze parafialnym

Informacje dla narzeczonych
Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem.
Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w Katechezie Przedmałżeńskiej (tzw. Kursie przedmałżeńskim, która organizowana jest w parafii lub sąsiednich parafiach. – zalecone jest przygotowanie całoroczne. Zobowiązani są też do odbycia Katechezy Przedślubnej – pięciu spotkań w Poradni Rodzinnej. Otrzymane dokumenty przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu Protokołu przedślubnego.
ADRESY PORADNI RODZINNYCH ORAZ MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ W KURSIE PRZEDMAŁŻEŃSKIM PODANE SĄ W ZAKŁADCE.
Zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają osobiście na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz dalsze spotkania w kancelarii. W czasie tego spotkania narzeczeni otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu.
Oprócz spotkania, na którym ustala się termin spisania „Protokołu kanonicznego badania narzeczonych” – przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa podzielone jest na 3 wizyty w Kancelarii Parafialnej.
Pierwsza wizyta to spisanie Protokołu przedślubnego i przedstawienie wymaganych dokumentów.
Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła.
Drugie spotkanie to przede wszystkim rozmowa. Narzeczeni przynoszą na to spotkanie Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach. Uzupełniane są ewentualne braki w dokumentach.
Trzecie spotkanie – dzień przed ślubem – to ustalenie przebiegu ceremonii ślubnej, przedstawienie kartek o odbytej spowiedzi przedślubnej oraz podanie danych personalnych świadków ślubu.
Do Sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych: Przykazania Boże, kościelne, główne prawdy wiary, modlitwy, podstawowe wiadomości o Sakramencie Małżeństwa.
Sakrament Małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Powinni dwukrotnie przystąpić do Sakramentu Pokuty. Pierwsza spowiedź powinna odbyć się wkrótce po otrzymaniu kartek. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem. Przed wyznaniem grzechów należy powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna. Jedna z tych spowiedzi (pierwsza) powinna być spowiedzią generalną z całego życia – należy się do niej dobrze przygotować. Między pierwszą a drugą spowiedzią przedślubną można się wiele razy spowiadać.
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo powinno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni. Z tej racji przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.
Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany Protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.
Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu „konkordatowego”. W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub „konkordatowy”. Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.
Praktykujący katolicy zawierają Sakrament Małżeństwa podczas Mszy świętej. W wyjątkowych wypadkach Sakrament Małżeństwa udziela się poza Mszą świętą – w obrzędzie połączonym z Komunią świętą.
Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.
Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.
O innych sprawach koniecznych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zostają informowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego.

 Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

►► Dowód osobisty narzeczonej i narzeczonego
►► Świadectwo Chrztu – aktualna metryka chrztu do ślubu. Jeśli Sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii, niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie Sakramentu Chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak trzy miesiące od daty ślubu.
►► Świadectwo Bierzmowania – jeżeli nie ma potwierdzenia tego Sakramentu na Świadectwie Chrztu lub Bierzmowanie miało miejsce poza parafią ślubu.
►► Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie: Szkoły Podstawowej; Gimnazjum; Szkoły zawodowej lub średniej. Osoby urodzone po roku 1988 przedstawiają indeks. W parafii pozostaje kserokopia tych świadectw.
►►Świadectwo ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej – tzw. Kurs przedmałżeński.
►► Zaświadczenie z Katechezy Przedślubnej (ze spotkań w Poradni Rodzinnej).
►► Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy (Sakrament Małżeństwa jest również zanotowany w USC), muszą dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego „Zaświadczenia” znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu – taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia). Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego. Akt Małżeństwa należy odebrać – w naszym przypadku – z USC w Jarosławiu.
►► Akt ślubu, jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
►► Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić świadectwo zgonu małżonka wydane przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
►► W przypadku zaistnienia przeszkody należy dostarczyć dokument z Kurii Metropolitarnej – dyspensa.
►► Warunkiem zawarcia małżeństwa jest pełnoletniość narzeczonych – ukończone 18 lat. W przypadku, gdy któryś z narzeczonych jest nieletni (poniżej 18 lat) wymagane jest spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie przez nich pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko. Wymagana jest też w tym przypadku dyspensa z Kurii Metropolitalnej.
►► Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej, jeśli ślub ma się odbyć w parafii, w której żadne z nich nie mieszka. Jest to tzw. licencja z parafii zamieszkania jednej ze stron.

Informacje praktyczne, ogólne

>>  Na Mszę Św. ślubną przybywamy w wyznaczonym terminie – 10 minut przed ślubem.
>>  Świadkowie przychodzą przed Mszą Św. do zakrystii i przynoszą obrączki Młodej Pary. Powinni mieć ze sobą swoje dowody osobiste.
>> W kościele zachowujemy się z godnością. Szczególnie goście weselni powinni pamiętać, że wchodzą do Domu Bożego. Nie można tolerować głośnych rozmów czy komentarzy.
>> W naszej świątyni nie ma zwyczaju, aby ksiądz wychodził po nowożeńców.
>> Przyjęcia weselne starajmy się urządzać raczej skromnie. W końcu nie to jest najważniejsze. Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu Ksiądz Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.
>> Przynajmniej miesiąc wcześniej informujemy o ślubie kościelnego i organistę.
>> W interesie nowożeńców jest, aby na ślub poprosili ministrantów, zwłaszcza lektorów.
>> Zawsze z wielką radością witamy w naszej parafii PT Księży z rodziny czy znajomych, którzy chcą udzielić ślubu swoim bliskim. Prosimy, aby młodzi lub sami Księża poinformowali Ks. Proboszcza wcześniej o tym zamiarze.
>> Proszę o wcześniejszym poinformowaniu o wszelkich występach muzycznych np. zespołach, skrzypkach, solistach, którzy chcą grać lub śpiewać w kościele na Mszy Św. ślubnej.
>> Miejsce składania życzeń należy uzgodnić z ks. proboszczem.
>> Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć je w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., Komunia św.)

Dekoracja kościoła

Kościół jest Domem Bożym, dlatego postarajmy się o kwiaty przy ołtarzu na chwałę Pana.
W naszej parafii, tak jak w wielu innych, nie można korzystać z firm dekorujących kościoły niezgodnie z Liturgią (np. wzdłuż kościoła kompozycje kwiatowe, baloniki, bramy, świeczki, lampiony, płótna, itp). Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Czym innym są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmuje się służba kościelna zgodnie z wymogami przepisów liturgicznych.

Fotografowanie i filmowanie w czasie ślubu

Jest możliwe, jeśli fotograf lub operator przedstawi wcześniej kapłanowi dokument (legitymację) ukończenia Kursu fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych. Fotograf i kamerzysta powinien posiadać licencję wydaną przez Kurię Diecezjalną.
Każdy z nich wie, że przed Mszą Św. ma zgłosić się do proboszcza (lub księdza delegowanego przez proboszcza do udzielenia ślubu) i ustalić zasady filmowania.

Więcej informacji na temat Sakramentu Małżeństwa można uzyskać czytając:  Instrukcję Episkopatu Polski

Pomocne strony internetowe dla narzeczonych i małżonków
w zakładce

Podstawa prawna:
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1601 – 1666.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 – 1165.
3. Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000.