Modlitwy w różnych potrzebach

W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Boże w trójcy Świętej Jedyny, błogosław nas! Ukaż nam Swoje Oblicze! Zmiłuj się nad nami! Obdarz nas Swoim pokojem! Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym z nas i będzie z nami zawsze i wszędzie. Niech ono ogarnie wszystkich, którzy przychodzą do naszego domu i wszystko co się w nim znajduje. Trzykroć Święty Boże racz zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadu złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia dla duszy i ciała. Matko Boża, święci Aniołowie i wszyscy święci Patronowie uproście dla nas Bożego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa za młodzież
Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. w Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.

Modlitwa o pomnożenie wiary
Jezu Chryste, Boski dawco wiary. Dziękuję Ci za dar głębokiego przekonania o prawdach Twojej Boskiej nauki. Dzięki Twej łasce wiem, że tajemnice wiary są rękojmią niepojętej wielkości, mądrości Boga i Jego miłości do ludzi. Wiem i to, że w zmiennej doli i niedoli doczesnego życia są one nieomylną zapowiedzią wieczystej rzeczywistości, do której powołałeś każdego człowieka.
Panie, wierzę, a mimo to przeżywam niepokoje, chociaż ich nie spostrzega nikt z mojego otoczenia. Niepokoi mnie najbardziej moja chwiejność na widok buntu i niewiary wielu chrześcijan. Niepokoją mnie nieuczciwi ludzie, których pewność siebie i głośna zdobywczość w złem usiłują przekreślić Twoje święte prawa.
Odbierają mi odwagę niezrozumiałe wydarzenia, niezgodne – jak mi się zdaje – z Opatrznością Bożą.
W chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź mi z pomocą, dobry Pasterzu dusz. Wraz z apostołami wołam do Ciebie: Przymnóż mi wiary. Spraw w swej łaskawości, abym we wszystkich przejawach codziennego życia mógł dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania Twojej tajemniczej ręki. O to Cię prosi z pokorą i wdzięcznością syn Twojej łaski. Amen.

Modlitwa w pokusach i wątpliwościach
Nie wiem, Panie, czemu dręczy mnie niepewność w dotąd dla mnie zawsze niewzruszonych prawdach wiary? Czemu zbudziła się we mnie nieufność do świętego słowa Twego? Czemu ranią mi duszę wątpliwości w Twoją miłość i sprawiedliwość, ilekroć uważnie spojrzę w siebie, w złe oczy bliźniego, czy na bolesne powikłania dnia codziennego?
Skąd mi ta obojętność na potrzeby bliźniego? Skąd moja oziębłość wobec świętości w Twoim Kościele? Takie mi były bliskie Twoje Boskie oczy, Twój krzyż i Twoje chwalebne rany, gdy słyszałem o Tobie z ust ojca i matki, gdy widziałem Cię na kartach Ewangelii wśród uczniów i rzesz, śpiewających Hosanna, i gdy przeżywałem Twoją obecność w pytaniach dziecka, w wielkich niebezpieczeństwach, a najbardziej w świętej ciszy rozgrzeszonego po spowiedzi sumienia. Gdzież radosna bojaźń, z jaką wypełniałem swoje powinności w Twoim świętym Kościele? Tego wszystkiego nie wiem, Panie mój i Zbawco. Wiem tylko, że lęk mnie ogarnia przed samym sobą, gdy zważę, jak liczne wątpliwości niepokoją moją duszę. Jakże jest mi bliski Piotr i jego apostolscy bracia, wylęknieni burzą na morzu. Ciebie zaś widzę śpiącego, jak wtenczas w łodzi na wzburzonym morzu.
Wołam z Piotrem: Nauczycielu! Czyż Cię nie obchodzi, że burza grozi mi nieszczęściem? Ratuj, Panie! Amen.

Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Umocnij mnie, Panie, łaską Ducha Świętego. Daj mi siłę ugruntować się jako człowiek wewnętrzny i wyzwól moje serce od niepotrzebnych trosk i obaw, abym nie uległ pożądaniu rzeczy marnych lub ciemnych, leczy abym patrzył na wszystko jako na rzeczy znikome i pamiętał, że i ja wraz z nimi przeminę.
Albowiem pod słońcem nie ma nic trwałego; oto wszystko marność i pogoń za wiatrem. Jakże mądry jest ten, co tak myśli! Daj mi, o Panie, mądrość niebieską, bym się nauczył Ciebie nade wszystko kochać, w Tobie mieć upodobanie, a wszystkiemu innemu nadawać taką wartość, jaką posiada w Twojej mądrości. Amen.

Modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)
Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.
Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii.
Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia.
Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa.
Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie.
Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.
Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień.
Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.
Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi.
Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarowując w intencji pokoju Koronkę do Bożego Miłosierdzia:
Koronka do Bożego Miłosierdzia…  Pod Twoją obronę…